04 مهر 1400
نام تلفن فکس پست الکترونیک کدپستی آدرس  
اداره کل راه و شهرسازی لارستان  07152241160-1560  07152247812  info@larestarud.ir  7431813986 لار - شهرجدید- ابتدای بزرگراه دکتر دادمان  
 اداره راه و شهرسازی لارستان  07152241631-2  071552241631  lar@larestarud.ir  7431895738  لار- شهرجدید- بزرگراه دکتر دادمان جنب جهاد کشاورزی  
 اداره راه و شهرسازی لامرد  07152721721  07152722714  lamerd@larestanrud.ir  7434158354  لامرد - بلوار معلم - جنب جهاد کشاورزی  
اداره راه و شهرسازی خنج 07152620172   khonj@larestanrud.ir 7443168441 خنج-بلوار خاتم النبیاء-ابتدای جاده لار-جنب فرماندهی انتظامی  
 اداره  راه وشهرسازی مهر  07152824833 07152824833 mohr@larestanrud.ir 7445113436  مهر- کلیومتر 2 جاده مهر - گله دار  
 اداره راه و شهرسازی جویم  07152572233 07152572933  joum@larestanrud.ir 7435134685  جویم - خیابان شهید فهمیده  
 اداره راه و شهرسازی اوز  07152518401  ---- evaz@larestanrud.ir 7433117847  اوز - جنب داشکده پیام نور  
اداره راه وشهرسازی گراش 07152451202 ---- gerash@larestanrud.ir ---- گراش- خیابان گلزار-جنب اداره آموزش و پرورش  

افزودن محتوا...