| 22 مرداد 1399
نام تلفن فکس پست الکترونیک
کدپستی آدرس
اداره کل راه و شهرسازی لارستان
 07152241160-1560  07152248712  info@larestarud.ir  7431813986 لار - شهرجدید- ابتدای بزرگراه دکتر دادمان
 
 اداره راه و شهرسازی لارستان
 07152241631-2
 071552241631  lar@larestarud.ir  7431895738  لار- شهرجدید- بزرگراه دکتر دادمان جنب جهاد کشاورزی
 
 اداره راه و شهرسازی لامرد
 07152721721  07152722714  lamerd@larestanrud.ir  7434158354  لامرد - بلوار معلم - جنب جهاد کشاورزی
 
اداره راه و شهرسازی خنج 07152620172 khonj@larestanrud.ir 7443168441 خنج-بلوار خاتم النبیاء-ابتدای جاده لار-جنب فرماندهی انتظامی
 اداره  راه وشهرسازی مهر
 07152824833 07152824833
mohr@larestanrud.ir
7445113436
 مهر- کلیومتر 2 جاده مهر - گله دار
 
 اداره راه و شهرسازی جویم
 07152572233 07152572933
 joum@larestanrud.ir 7435134685
 جویم - خیابان شهید فهمیده
 
 اداره راه و شهرسازی اوز
 07152518401  ---- evaz@larestanrud.ir
7433117847
 اوز - جنب داشکده پیام نور
 
اداره راه وشهرسازی گراش 07152451202
----
gerash@larestanrud.ir
----
گراش- خیابان گلزار-جنب اداره آموزش و پرورش
افزودن محتوا...