04 مهر 1400

لارستان ، عنوان عمومی منطقه ای درجنوب استان فارس

این ناحیه به دلیل واقع شدن در پس کرانه خلیج فارس ، در طول تاریخ ، اهمیت داشته است . اداره کل راه وترابری لارستان ازسال 1362 به اداره کل ارتقاء یافته و در سال 91 با ادغام دو وزارخانه راه و ترابری و مسکن و شهر سازی به اداره کل راه و شهر سازی لارستان تغییر نام داده است.درحال حاضر پنج شهرستان و هفت اداره راه وشهرسازی لار، لامرد، خنج، مهر، اوز، جویم وگراش را درزیر مجموعه خود دارد .حوزه استحفاظی اداره کل راه وشهرسازی لارستان مساحتی معادل 26964کیلومتر مربع را شامل می شود وطول راههای همسنگ این اداره کل 6908 کیلومترمی باشد همچنین ازابتدا تا انتهای حوزه استحفاظی این اداره کل بیش از600 کیلومتر می باشدو از نظر وسعت از 14 استان کشور پهناورتر است. در حوزه این اداره کل حدود 7 هزار واحد مسکن مهر و خود مالک قرار دارد.