04 مهر 1400
آیا اداره کل راه و شهرسازی لارستان نیروی امریه می پذیرد؟

در صورت وجود سهمیه و تناسب رشته متقاضی و احراز سایر شرایط این اداره کل نسبت به جذب نیروی امریه اقدام مینماید

چگونه می توان از فاصله راههای مواصلاتی در کشور و کوتاهترین مسیر مربوطه اطلاع حاصل نمود؟

تماس با تلفن گویای 141 می توان از فاصله راههای مواصلاتی مورد نظر هم از طریق سامانه گویا و هم از طریق فکس اطلاع حاصل نمود.
صدور مجوز احداث بنا در حاشیه راهها بر عهده کدام وزارتخانه می باشد ؟

در ماده 17 قانون ایمنی و حریم راهها مشخص گردیده است

ماده 17- ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع صد (100) متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن های کشور و در طول کنارگذرهائی که وزارت راه و ترابری احداث نموده یا مینماید و یا مسئولیت نگهداری آنرا به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع میباشد .
وزارت راه و ترابری موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره (1) ماده (6) قانون ایمنی راهها و راه آهن اقدام کند .

تبصره 1- وزارت راه و ترابری مکلف است نوع کاربری زمینهای اطراف راهها و راه آهن های کشور به عمق صد (100) متر را بعد از حریم قانونی آنها تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند و از متقاضیانی که بر حسب ضرورت وفق ماده (15) همین قانون نیاز به احداث مستحدثاتی در حد فاصل فوق را داشته باشند وجوهی را بر اساس آیین نامهای که به تأیید هیئت وزیران میرسد اخذ و به حساب خزانه واریز و صددرصد (100%) آن را به منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند .

تبصره 2- نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشیه راهها و راه آهن تا شعاع صد (100) متر از منتهی الیه حریم قانونی آنها توسط وزارت مذکور اعمال میشود .

به وزارت یاد شده اجازه داده میشود به منظور ایجاد هماهنگی بر اساس موارد موضوع تبصره (1) همین ماده نسبت به صدور مجوز ایجاد مستحدثات به متقاضیان اقدام نماید . بدیهی است متقاضیان باید سایر مجوزهای لازم را از مراجع مربوط اخذ نمایند
حریم راه چیست؟

fه کل اراضی طولی و عرضی که برای جاده سازی و تعریض و اقدامات راهداری و ایمنی بین حد نهائی تا محور راه (آکس راه) در طرفین با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می یابد حریم راه گفته می شود.
لازم به ذکر است ایجاد هرگونه دیوارکشی، ساختمان و تأسیسات تا شعاع 100 متری از انتهای حریم قانونی راهها برابر ماده 17 قانون اصلاح راهها و راه آهن بدون کسب مجوز از وزارت راه و ترابری ممنوع می‌باشد.
انواع راهها کدامند و درجه حریم چقدر است؟

- آزاد راه(حریم 60 متر از آکس به هر طرف مجموعاً 120 متر)
آزاد راه به راهی اطلاق می شود که معبر رفت و برگشت آن کاملاً جدا از هم فاقد تقاطع های مسطح بوده و ورود و خروج آن در نقاط معین و محدودی صورت می گیرد آزاد راه از چهار یا شش یا هشت خط تشکیل شده که به ترتیب در هر طرف از باند دو یا سه یا چهار خط به جزیره یا مانع وسط آزاد راه منتهی می گردد.

2- راه اصلی چهار خطه (یا بزرگراه) (حریم 38 متر از آکس به هر طرف مجموعاً 76 متر)
ساختمان و مشخصات فنی این راه همانند راه اصلی بوده و از تعریض یک راه اصلی بدست می آید.

3- راههای اصلی (حریم 5/22 متر از آکس به هر طرف مجموعاً 45 متر)
راههای اصلی درجه 1(عریض)

راههای اصلی درجه 2 (معمولی)
الف:راه اصلی عریض
مشخصات آن همانند راه اصلی معمولی و فقط عرض شانه ها 85/2 × 2 تا (3×2) متر می باشد.

ب:راه اصلی معمولی
راهی است که ساختمان آن طبق نقشه و مشخصات مورد قبول راه اصلی انجام شده باشد عرض آسفالت 3/7 متر و عرض شانه ها (85/1×2) تا (2×2) می باشد.

4-راههای فرعی
(حریم 5/17 متر از آکس به هر طرف مجموعاً 35 متر)
راههای فرعی به سه دسته بشرح ذیل تقسیم می گردند:

الف:فرعی عریض:راهی است با مشخصات راه فرعی درجه یک با این تفاوت که عرض کلی آن 9 متر می باشد.
(شامل 7 متر آسفالت و 1×2 متر شانه)

ب:راه فرعی درجه1:راه فرعی درجه 1 عریض مشابه راه فرعی درجه 1 معمولی با این تفاوت که عرض این راه 9 متر بوده که 7 متر آن آسفالت و 2 متر شانه راه می باشد.
راه فرعی درجه 1 معمولی عرضی راه 8 متر و معمولاً 5/6 متر آن قسمت آسفالت می باشد و 5/1 متر شانه راه است.

ج:راه فرعی درجه 2:راهی است با عرض 7 متر کهچنانچه آسفالت باشد 5/5 مترآسفالتآن است و یک متر یا 5/1 متر شانه راه می باشد.

5-راههای روستائی(حریم راه روستائی 5/12 متر از آکس به هر طرف مجموعاً 25 متر)
راهی است با عرض 4 تا 5/6 متر که به درجات 1 و2 و 3 تقسیم می شود.

راه روستائی درجه یک تعداد وسائل نقلیه سنگین پیش بینی شده در این راه تا 5 سال آینده بطور متوسط از 80 دستگاه در روز کمتر و از 30 دستگاه بیشتر باشد.
عرض کلی راه 5/6 متر است.

راه روستائی درجه 2
تعداد وسایل نقلیه سنگین پیش بینی شده در این راه تا 5 سال آینده بطور متوسط از 50 دستگاه در روز کمتر و از 30 دستگاه بیشتر باشد عرض کلی راه 5/5 متر می باشد.

راه روستائی درجه 3
تعداد وسایل نقلیه سنگین پیش بینی شده در این راه تا 5 سال آینده بطور متوسط از 20 دستگاه کمتر باشد .عرض کلی راه 4 متر است.

راه دسترسی آسفالته
راهی استکه مسیر آن با نوارها (یا پیستهای) خاکی و شنی قدیمی منطبق بوده و بتدریج با عملیاتراهداریتبدیل به محورهایی با نقش اصلی و فرعی شده است ولی از لحاظ مشخصات هندسی و ساختمانی به هیچ عنوان به تعاریف راهی اصلی عریض، اصلی معمولی راه فرعی عریض و راه فرعی درجه منطبق نمی باشد.

راه دسترسی خاکی:
راهی است که حاصل ادامه و استمرار حمل راهداری (شن ریزی-گریدر زنی) و بعضاً عملیات پلسازی بر روی نوارهای خاکیمالروو قدیمی بوده و بهرحال ارتباط نقاط شهری یا روستائی را تأمین می کند و اصولاً با فلسفه رعایت مشخصات بیگانه است.

راههای متروکه
راههایی که متروکه اعلام می شود بر اساس مصوبه هیئت وزیران درجه حریم آن به 15 متر یا حریم درجه 4 تقلیل می یابد

شرایط استخدام در اداره کل راه و شهرسازی لارستان چیست؟

کسب امتیاز در آزمون ورودی استخدامی و قبولی در مصاحبه و گزینش