04 مهر 1400
En | 
مدیر کل : محمد رضا باقری فرد

                                                                                                                                            اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن تماس داخلی
1 سید عبداله مصطفوی رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات 07152241160-1560 2140
2 معصوصه تاسف کارشناس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات 07152241160-1560 2141
3 مرتضی صدیق کارشناس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات 07152241160-1560 2218
4 بهنام حیران کارشناس آرشیو الکترونیک 07152241160-1560 2218

 

 

 

 

                                                                                                                                                     اداره روابط عمومی

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن تماس داخلی
1 مهدی مصدق رئیس اداره روابط عمومی 07152241160-1560 2199