04 مهر 1400
En | 

راهبردمشارکت الکترونیکی اداره کل راه و شهرسازی لارستان :

برنامه ریزی و تعیین استراتژی سیستم، درك بهتر نیازمندي هاي مشتریان و سایر طرف هاي ذینفع، شناسایی اهداف کیفیتی با توجه به دامنه خدمات دستگاه و نیز فرآیندهاي موجود در دستگاه می باشد بنحوی که طراحی، پیاده سازي و استقرار سیستم در همسویی کامل با اسناد بالادستی و خدمات مصوب دستگاه در راستای نقشه جامع دولت الکترونیک و آئین نامه توسعه خدمات الکترونیک باشد.

Loading
 • نظر شما در خصوص هریک از خدمات شناسه دار ستاد چیست؟

 • خیلی راضی راضی نسبتا راضی ناراضی
  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
  نحوه اطلاع رساني درباره مدارک مورد نیاز
  به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شكايات، نظرات و پيشنهادهاي شما
  نظم، ترتيب وسهولت دسترسي به افراد و امكانات برای دریافت خدمت
  احساس رضایت از خدمت دریافت شده